Regulamin szkoły pływania NEMO

 1. Osoby uczestniczące w kursach organizowanych przez „Nemo” obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć oraz regulaminu obiektu, na którym odbywa się kurs.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu. Płatność należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Czas trwania zajęć wynosi 45 min + 10 min na przebranie przed zajęciami i kolejne 10 min na przebranie po zajęciach. Instruktor odbiera dzieci z szatni i odprowadza dzieci do szatni po zajęciach.
 4. Instruktor ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas trwania zajęć w hali basenowej.
 5. Wejście uczestnika do wody jest możliwe tylko za zgodą instruktora.
 6. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatni oraz w hali basenowej.
 7. Opiekun dziecka, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletu.
 8. Zajęcia na pływalni mogą być prowadzone w formie zajęć grupowych lub indywidualnych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia grup w przypadku niewystarczającej ilości uczestników.
 10. W przypadku nieobecności lub rezygnacji uczestnika z zajęć (np. choroba dziecka), organizator nie zwraca kosztów lekcji. O całkowitej rezygnacji z zajęć należy poinformować organizatora z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
 11. Odrobienie zajęć jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym w czasie trwania umowy.
 12. W przypadku nie zrealizowania zajęć z przyczyn niezależnych np. awaria na basenie lub choroba instruktora organizator zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie lub dokonać zwrotu kosztów danej lekcji.
 13. Zajęcia mogą być fotografowane lub filmowane, a materiał może być wykorzystany na stronie szkoły pływania „Nemo” oraz może być udostępniany uczestnikom zajęć.
 14. W czasie ferii i świąt oraz dni ustawowo wolnych od zajęć lekcyjnych zajęcia się nie odbywają.
 15. W związku z pandemią koronawirusa rodzic zobowiązuje się do monitorowania stanu zdrowia dziecka oraz do sprawdzenie temperatury ciała dziecka przed każdymi zajęciami. W sytuacji stwierdzenia objawów covid – 19 (gorączka powyżej 38 stopni C, kaszel, uczucie duszności – trudności w oddychaniu) bądź w przypadku kontaktu dziecka z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem proszę nie przysyłać dziecka na lekcję nauki pływania.
 16. Zapisanie dziecka na zajęcia nauki pływania i opłacenie szkolenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz brakiem jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i świadczy o tym, że dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć bez żadnych ograniczeń w szkoleniu pływackim oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, jeśli pojawi się taka konieczność.
 17. W przypadku nie przestrzegania zapisów regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z kursu, bez zwrotu pieniędzy.