RODO szkoły pływania NEMO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji ww. Umowy jest: Szkoła Pływania Nemo, ul Słoneczna 2, 72 – 344 Rewal.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego w pkt. 1.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu organom powołanym do prowadzenia postępowań w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń wynikających z realizacji ww. Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, tj. okres min. 3 lat i po tym czasie usunięte.